2019-09-02 |

None

在Python中,有一个特殊的表示,None,它就是空。它是一个类型,也是一个对象。

a = ''

b = False

c = []

d = 0

print(a == None)

print(b == None)

print(c == None)

print(d == None)

---------
输出:

False

False

False
False
从值上来说,None都不等于空字符串,不等于空的列表,不等于0,不等于False

0

发表评论

    评价:
    验证码: 点击我更换图片
    最新评论