2021-07-10 |

Python 阶乘实例

整数的阶乘(英语:factorial)是所有小于及等于该数的正整数的积,0的阶乘为1。即:n!=1×2×3×...×n。

# 通过用户输入数字计算阶乘

# 获取用户输入的数字
num = int(input("请输入一个数字: "))
fac = 1
  
# 查看数字是负数,0 或 正数
if num < 0:
  print("抱歉,负数没有阶乘")
elif num == 0:
  print("0 的阶乘为 1")
else:
  for i in range(1,num + 1):
    fac = fac*i
  print("%d 的阶乘为 %d" %(num,fac))

执行以上代码输出结果为:

 
  请输入一个数字: 3
  3 的阶乘为 6

0

python100例

发表评论

  评价:
  验证码: 点击我更换图片
  最新评论