2021-07-10 |

Python 判断奇数偶数

以下实例用于判断一个数字是否为奇数或偶数:

# Python 判断奇数偶数
# 如果是偶数除于 2 余数为 0
# 如果余数为 1 则为奇数
  
num = int(
input("输入一个数字: "))

if (num % 2) == 0:
  print("{0} 是偶数"
  .format(num))
else:
  print("{0} 是奇数"
  .format(num))

我们也可以使用内嵌 if 语句来实现:

执行以上代码输出结果为:

输入一个数字: 12
12 是偶数

python100例

发表评论

  评价:
  验证码: 点击我更换图片
  最新评论