2021-07-10 |

Python 计算三角形的面积

以下实例为通过用户输入三角形三边长度,并计算三角形的面积:

# 三角形第一边长
a = 3

# 三角形第二边长
b = 4

c = float(
  input("输入三角形第三边长: ")
)
  
# 计算半周长
s = (a + b + c) / 2
  
# 计算面积
area = (
  s*(s-a)*(s-b)*(s-c)
) ** 0.5
print("三角形面积为 %0.2f" %area)

执行以上代码输出结果为:

输入三角形第三边长: 5
三角形面积为 6.00

0

python100例

发表评论

  评价:
  验证码: 点击我更换图片
  最新评论