2020-06-25 |

switch

如果未指定break语句,则PHP会继续执行该案例之后的语句,直到找到一个break。如果您需要多个情况下达到相同的输出,则可以使用此行为。

$day = 'Wed';

switch ($day) {
 case 'Mon':
  echo '每周第一天';
  break;
 case 'Tue':
 case 'Wed':
 case 'Thu':
  echo '工作日';
  break;
 case 'Fri':
  echo '周五!';
  break;
 default:
  echo '周末!';
}

//输出 "工作日"

如果$day等于" Tue"," Wed"或"Thu",则上面的示例将具有相同的输出。

0

发表评论

  评价:
  验证码: 点击我更换图片
  最新评论