2019-12-09 |

array_sum()

  • array_sum() 函数用于计算数组中所有值的和。
  • array_product() 函数用于计算数组中所有值的乘积。

array_sum()

PHP array_sum() 函数用于计算数组中所有值的和,以整数或浮点数返回计算结果,非数字的单元将视作 0 。

语法:

number array_sum( array array )

例子:

<?php
$arr_a = array(1, 2, 3, "a");
echo array_sum($arr_a);    //输出:6
?>

0

流程控制

发表评论

    评价:
    验证码: 点击我更换图片
    最新评论